/ دعوت شدگان به مصاحبه دکتری96 / با آزمون و بدون آزمون / گروه کشاورزی

گروه کشاورزی

 

رشته فهرست دعوت شدگان به مصاحبه دکتری
تغذيه دام مشاهده
تکثير و پرورش آبزيان مشاهده
زراعت مشاهده
صنايع خمير و کاغذ مشاهده
علوم طيور مشاهده
علوم علف هاي هرز مشاهده
علوم و مهندسي آب-آبياري و زهکشي مشاهده
علوم و مهندسي آبخيزداري-آب مشاهده
علوم و مهندسي جنگل-مديريت جنگل مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي-زيست فنّاوري مواد غذايي مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي-شيمي مواد غذايي مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي-صنايع غذايي مشاهده
علوم و مهندسي صنايع غذايي-فنّاوري مواد غذايي مشاهده
علوم و مهندسي مرتع مشاهده
فرآورده هاي چندسازه چوب مشاهده
محيط زيست-آلودگي هاي محيط زيست مشاهده
محيط زيست-تنوع زيستي مشاهده
مهندسي اقتصاد کشاورزي-اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي کشاورزي مشاهده
مهندسي اقتصاد کشاورزي-اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست مشاهده
مهندسي اقتصاد کشاورزي-بازاريابي محصولات کشاورزي مشاهده
مهندسي اقتصاد کشاورزي-سياست و توسعه کشاورزي مشاهده

 


میزان بازدید: 970   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1725    ديروز: 4080    اين ماه: 70353    تاکنون : 2983346